Wismatix Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og Betingelser er gyldige fra 1. marts 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Wismatix

Wismatix SmbA (Wismatix / os / vi / vores) har til hensigt nemt, hurtigt og effektivt at hjælpe virksomheder med deres kvalitets-, miljø-, IT-sikkerheds-, og arbejdsmiljøledelsessystemer.
Vi udbyder et online kvalitetsledelsessystem (Wismatix QMS), via wismatix.net, som kunden køber abonnement på. Derudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.
Ud over Wismatix QMS driver vi wismatix.dk og andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Wismatix QMS samt ledelsessystemer generelt.
Wismatix QMS, Websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.
Al brug af Wismatix QMS, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelse af et abonnement på Wismatix QMS.
Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.
Du skal tillige når du indgår abonnementsaftalen for din virksomhed acceptere vores privatlivspolitik og databehandlingsaftale der kan findes på https://wismatix.dk.
Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Wismatix QMS og køb af tillægsprodukter og -ydelser

Wismatix giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Wismatix QMS. Denne ret gælder udelukkende for Kunden i relation til deres forretning samt den funktionalitet der ligger i anvendelsen af Wismatix QMS. Wismatix QMS må derfor ikke benyttes på vegne af andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Logins og password til Wismatix er at betragte som personligt og må derfor ikke deles med andre.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Wismatix.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser kan findes på https://wismatix.dk og er angivet ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Wismatix kan justere priserne, således at Wismatix stilles uændret. Wismatix har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores website.
Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.
Ved indgåelse af en abonnementsordning accepterer Kunden fakturering hver måned via e-mail. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har et abonnement, der giver adgang til Wismatix QMS, eller i øvrigt anvender ydelser fra Wismatix.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Wismatix QMS og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Kundens abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt pr. e-mail på info@wismatix.dk.
Wismatix kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.
Wismatix har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Wismatix har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Wismatix, kan findes på vores website: https://wismatix.dk

Kundens data

De informationer du indtaster i Wismatix QMS eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Wismatix kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.
Data i Wismatix QMS kan dog bruges i anonymt til statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner.
Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egne data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, kan kunden anmode om at få udleveret deres database. Dette skal ske skriftligt via mail på info@wismatix.dk. Ved udløb/opsigelse gemmer vi data i 3 mdr. hvorefter de slettes. Ved manglende betaling afbrydes adgangen til Wismatix QMS efter 3. rykker og data udleveres først efter betaling har fundet sted.

Opdateringer og driftsstabilitet

Wismatix forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Wismatix QMS. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Wismatix QMS og vores websites mens opdateringer foretages. Wismatix tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Wismatix QMS, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Wismatix har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Wismatix QMS, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Wismatix forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:
Brugen af Wismatix QMS foregår helt på eget ansvar. Wismatix kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Wismatix QMS.
Wismatix fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Wismatix’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Wismatix hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Wismatix QMS.
Brug af Wismatix QMS, herunder bl.a. automatisk upload af stamdata eller anden bistand fra Wismatix support, og anden kommunikation med Wismatix generelt, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og Wismatix kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at de oplysninger, indtastninger osv. Du/dine medarbejder foretager er korrekte og fyldestgørende nok til formålet.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Wismatix AB ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Wismatix QMS og alt materiale på websites og i Wismatix QMS. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Wismatix QMS eller andet materiale på websitet eller Wismatix QMS til Kunden.
Kunden giver Wismatix og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Wismatix QMS og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Wismatix QMS er reguleret i Databehandleraftalen imellem Wismatix og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.
Wismatixs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.
Wismatix kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Wismatix QMS og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Wismatix skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser og vilkår, bedes du kontakte os på E-mail: info@wismatix.dk